วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2-2 การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก

การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก ใช้หลักการพิจารณาจากรูปวงจรลอจิกทีละ ส่วน เริ่มจากทางอินพุตค่อย ๆ พิจารณาไปทางเอาตพ ์ ุตเป็ นลา ดบั แลว ้ นา สมการในแต่ละเกต มารวมกนั ตามคุณสมบตัิของเกตน้ัน ๆ ชื่อของตัวแปรอินพุตและเอาต์พุต นิยมใช้ เป็ น ตวัอกัษรภาษาองักฤษ เช่น A B C D หรือ X Y Z เป็ นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น