วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2-3 การเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิต

การเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิ ต จะต ้ องพิจารณาจากสมการเป็ นส่วน ๆ เขียนจาก ส่วนยอ่ ยไปหาส่วนใหญ่ ดงัตวัอยา่ งต่อไปน้ี
ตัวอย่างที่ 2-5 จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิตต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น