วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2-4 การหาสถานะเอาต ์ พุตของวงจรลอจกิ

 การหาสถานะเอาต์พุต ของวงจรลอจิก สามารถหาได้จากการเขียนตารางความจริง (Truth table) ตารางความจริงน้ีมีหลกัการเขียนสถานะของอินพุตที่ไม่ซ้า กนั ไดโ้ ดยง่ายอาศยั เลขฐานสอง โดยกา หนดสถานะอินพุตเพียง 2 สถานะ คือ “0” หรือ “1” ตารางความจริงจะมี จา นวนกี่ช่องหรือกี่ลา ดบั น้นั ข้ึนอย่กู บัจา นวนอินพุตของวงจร เช่น 2 อินพุต ก ็ จะได ้2 2 ช่อง ดงัน้นั ถา ้ nอินพุต กจ ็ ะไดส้ ถานะของอินพุตที่ไม่ซ้า กนั เท่ากบั 2 n


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น